Disclaimer

Artikel 1.               Definities

 1.1.           In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:

  1. Network Hardware Online: de gebruiker van deze disclaimer: Network Hardware Online gevestigd aan de Comeniusstraat 2A te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56056249;
  2. bezoeker: de bezoeker van de website;
  3. website: de website www.networkhardwareonline.com waar de bezoeker producten bij Network Hardware Online kan bestellen en waar de bezoeker informatie kan vinden over Network Hardware Online.

 

Artikel 2.               Inhoud

 2.1.           Network Hardware Online behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

 2.2.           Network Hardware Online kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

 2.3.           Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Network Hardware Online niet.

 

Artikel 3.               Intellectuele eigendomsrechten

 3.1.           De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en foto’s) berusten bij Network Hardware Online, bij haar licentiegever of bij de persoon die de content op de website heeft geplaatst. Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van Network Hardware Online, de website of de daarop aangeboden informatie: te kopieëren, te publiceren, te verspreiden, aan te passen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of te distribueren.

 3.2.           Afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

 

Artikel 4.               Aansprakelijkheid

 4.1.           De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website staat.

 4.2.           Network Hardware Online garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Network Hardware Online wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 5.               Links naar websites van derden

 5.1.           In het geval dat Network Hardware Online links van haar website naar een website van derden verschaft of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van Network Hardware Online te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Network Hardware Online geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Network Hardware Online en Network Hardware Online verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Network Hardware Online in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

 

Artikel 6.               Reactie of review van bezoeker

 6.1.           Bezoekers kunnen reageren op een blog artikel of een review op de website plaatsen. Network Hardware Online heeft te allen tijde het recht een reactie of review van de website te verwijderen.

 6.2.           Network Hardware Online kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een reactie of van een review die door een bezoeker op de website is geplaatst.