Algemene voorwaarden

Artikel 1.               Definities

 1.1.           In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Network Hardware Online: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Network Hardware Online gevestigd aan de Laagwaalderweg 49 H te De Waal NH, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68439822;
 2. klant: het bedrijf die via de website een overeenkomst met Network Hardware Online aangaat;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Network Hardware Online en de klant;
 4. product: het product dat Network Hardware Online in het kader van de overeenkomst levert;
 5. website: de website www.networkhardwareonline.com waar de producten van Network Hardware Online worden aangeboden.

 

Artikel 2.               Algemeen

 2.1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de klant en Network Hardware Online.

 2.2.           Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

 2.3.           De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2.4.           Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Network Hardware Online vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 2.5.           Indien Network Hardware Online niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Network Hardware Online in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 2.6.           Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Artikel 3.               Aanbod, offerte en prijzen

 3.1.           Het aanbod van Network Hardware Online is vrijblijvend.

 3.2.           Network Hardware Online is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar e-mailberichten of op de website.

 3.3.           Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

 3.4.           De vermelde prijzen op de website zijn in euro’s en exclusief btw, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten.

 3.5.           Network Hardware Online heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 3.6.           Via de website kan de klant een offerteaanvraag indienen. Een offerteaanvraag is te allen tijde vrijblijvend. Network Hardware Online streeft ernaar op werkdagen binnen 24 uur te reageren op de offerteaanvraag.

 3.7.           Een offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen.

 3.8.           Ieder aanbod van Network Hardware Online geldt zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 4.               Afbeeldingen

 4.1.           Alle afbeeldingen van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 5.               Website

 5.1.           Network Hardware Online garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

 5.2.           Network Hardware Online is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

 

Artikel 6.               Gebruiksvoorwaarden

 6.1.           Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

 6.2.           Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

 6.3.           Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Network Hardware Online of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 

Artikel 7.               Account

 7.1.           Op de website kan de klant een account aanmaken. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Network Hardware Online de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.

 7.2.           De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. Network Hardware Online kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Maken ongeautoriseerde derden gebruik van de inloggegevens van de klant, dan dient de klant Network Hardware Online daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 8.               Totstandkoming van de overeenkomst

 8.1.           De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen dan wel nadat de klant akkoord is gegaan met de offerte van Network Hardware Online.

 8.2.           Een bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 8.3.           Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Network Hardware Online de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingsmail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingsmail heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Network Hardware Online.

 8.4.           Network Hardware Online heeft het recht een bestelling van de klant niet te accepteren. De klant wordt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

 

Artikel 9.               Annulering

 9.1.           De klant heeft het recht de overeenkomst te annuleren binnen 14 dagen na de levering, tenzij de levering software/licenties betreft. Software en licenties worden niet retour genomen.

 9.2.           Indien de klant de overeenkomst annuleert, dan dient hij de producten voldoende gefrankeerd, ongebruikt en in de ongeopende verpakking binnen 14 dagen na de levering naar Network Hardware Online terug te sturen.

 9.3.           Annuleert de klant de overeenkomst tijdig en is voldaan aan artikel 9.2, dan wordt de prijs van de geretourneerde producten gecrediteerd.

 9.4.           Indien de annulering niet tijdig geschiedt en/of indien niet is voldaan aan artikel 9.2, dan heeft Network Hardware Online het recht de annulering niet te accepteren of om maar een deel van de prijs te crediteren.

 

Artikel 10.            Verplichtingen van de klant

10.1.           De klant draagt er zorg voor dat gegevens die Network Hardware Online nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst in de gewenste vorm ter beschikking komen van Network Hardware Online.

10.2.           Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

10.3.           De klant is gehouden Network Hardware Online onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

10.4.           De klant vrijwaart Network Hardware Online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

10.5.           Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant is gevestigd in verband met het onder zich hebben, bewaren, gebruiken, vervoeren en verkopen, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen de klant verantwoordelijk.

10.6.           De klant is verplicht het geleverde product enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.

 

Artikel 11.            Levering

11.1.           De bestelling wordt door Network Hardware Online opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.

11.2.           De levertijd is afhankelijk van de locatie waar de bestelling geleverd dient te worden. De levertijd is gemiddeld 2 tot 5 werkdagen bij bestellingen die binnen de EU geleverd dienen te worden.

11.3.           Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

11.4.           De levertijd vangt aan op het moment dat de bestelling is bevestigd en Network Hardware Online alle gegevens van de klant heeft ontvangen die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

11.5.           In het geval dat een met de klant overeengekomen levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Network Hardware Online ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

11.6.           Network Hardware Online heeft het recht de bestelling in gedeeltes te leveren.

11.7.           Network Hardware Online bepaalt de wijze van verpakking van de producten.

11.8.           De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product.

 

Artikel 12.            Transportkosten

12.1.           De vermelde prijzen op de website zijn inclusief transportkosten voor leveringen binnen de EU op basis van economy service.

12.2.           Indien de bestelling buiten de EU geleverd dient te worden, dan wordt de hoogte van de transportkosten, voor zover mogelijk, vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

12.3.           Indien de klant wenst dat de bestelling met prioriteit verstuurd wordt (next day service), dan is dat op verzoek van de klant tegen betaling van een meerprijs, die op de website staat vermeld, mogelijk.

 

Artikel 13.            Betaling

13.1.           Betaling voor de bestelling geschiedt middels een van de betaalmogelijkheden die op de website worden aangeboden.

13.2.           Network Hardware Online heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

 

Artikel 14.            Eigendomsvoorbehoud

14.1.           Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Network Hardware Online, totdat alle vorderingen die Network Hardware Online op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

14.2.           Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:

 1. verpanden;
 2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
 3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

14.3.           De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Network Hardware Online veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan Network Hardware Online te verstrekken.

14.4.           Indien de klant zijn verplichtingen jegens Network Hardware Online niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Network Hardware Online gerechtigd de producten zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Network Hardware Online op volledige schadevergoeding. Alle kosten die Network Hardware Online moet maken om de producten terug te nemen, waaronder transport- en opslagkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.

14.5.           Indien Network Hardware Online gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Network Hardware Online of de door Network Hardware Online ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie waar de producten zich bevinden.

14.6.           Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant Network Hardware Online hiervan direct op de hoogte stellen en zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Network Hardware Online.

14.7.           De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Network Hardware Online toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 15.            Reclames en garantie

15.1.           De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

 1. of de juiste producten zijn geleverd;
 2. of het juiste aantal producten is geleverd;
 3. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

15.2.           Reclames ten aanzien van de geleverde bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Network Hardware Online kenbaar te worden gemaakt.

15.3.           Op nieuw geleverde hardware producten wordt een garantie verleend van 4 jaar, tenzij bij het product op de website anders is vermeld.

15.4.           Op refurbished hardware producten wordt een garantie verleend van 4 jaar, tenzij bij het product op de website anders is vermeld.

15.5.           Op geleverde software/verleende licenties wordt geen garantie verleend. Indien geleverde software niet naar behoren functioneert, dan dient de klant de betreffende softwareleverancier daarop aan te spreken en niet Network Hardware Online.

15.6.           De garantietermijn vangt aan op het moment van levering.

15.7.           De factuur is het garantiebewijs.

15.8.           Door een ticket aan te maken via zijn account op de website kan de klant reclameren of kan de klant een beroep doen op de verleende garantie. Network Hardware Online streeft ernaar op werkdagen binnen 24 uur te reageren op het aangemaakte ticket.

15.9.           De klant is verplicht Network Hardware Online de mogelijkheid te geven om de reclames m.b.t. de bestelling of een garantieclaim te controleren. In dat kader kan Network Hardware Online van de klant verlangen dat hij de bestelling of een deel van de bestelling naar Network Hardware Online terugstuurt. Het feit dat Network Hardware Online overgaat tot het onderzoeken van een reclame of van een garantieclaim, impliceert niet dat Network Hardware Online erkent dat de geleverde bestelling incorrect is of dat het geleverde product gebrekkig is.

15.10.           Indien de klant aantoont dat een verkeerde of niet volledige bestelling is geleverd, dan zal Network Hardware Online de verkeerde bestelling corrigeren.

15.11.           Indien het product binnen de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt door Network Hardware Online geaccepteerd, dan zal Network Hardware Online, naar haar keuze, het product vervangen, het product repareren, een vervangend onderdeel leveren of de prijs voor het betreffende product (deels) crediteren. Het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden of het vervangen van een onderdeel verlengt de garantieperiode niet. De aansprakelijkheid van Network Hardware Online is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 17 is opgenomen.

15.12.           Indien bij het onderzoeken van de garantieclaim blijkt dat één van de onderstaande situaties van toepassing is, dan wordt de garantieclaim afgewezen:

 1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud of niet goed schoonmaken van het product;
 2. het product niet op de juiste wijze is gemonteerd;
 3. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
 4. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
 5. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, weersomstandigheden, stroomstoring en blikseminslag;
 6. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 7. de schade is veroorzaakt door de gebruiker van het product of door een derde (vernieling);
 8. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
 9. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies en/of de technische specificaties;
 10. controles niet nauwkeurig zijn uitgevoerd;
 11. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Network Hardware Online zijn geleverd.

15.13.           Indien de klant onterecht heeft gereclameerd of onterecht een beroep op de garantie heeft gedaan, dan heeft NetWork Hardware Online het recht alle (onderzoeks)kosten die zij daardoor heeft gemaakt aan de klant in rekening te brengen.

15.14.           Indien de klant zijn verplichtingen jegens Network Hardware Online niet nakomt, dan ontheft dat Network Hardware Online van haar garantieverplichtingen.

 

Artikel 16.            Opschorting en ontbinding

16.1.           Network Hardware Online is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Network Hardware Online ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

16.2.           Network Hardware Online is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

16.3.           Voorts is Network Hardware Online bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.4.           Network Hardware Online is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

16.5.           Indien Network Hardware Online tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

16.6.           Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Network Hardware Online op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Network Hardware Online de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

16.7.           Network Hardware Online behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17.            Aansprakelijkheid en verjaring

17.1.           Network Hardware Online kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

17.2.           Network Hardware Online is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

17.3.           De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Network Hardware Online is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

17.4.           Network Hardware Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Network Hardware Online is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

17.5.           Network Hardware Online is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, verwerkt, verpakt of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan.

17.6.           Network Hardware Online is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de producten, door gebruik van de producten in strijd met de gebruiksaanwijzing of de gebruiksinstructies, door het verkeerd of niet goed onderhouden of schoonmaken van de producten of door het niet, niet tijdig of niet naar behoren uitvoeren van de vereiste controles.

17.7.           Network Hardware Online is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de producten.

17.8.           In geen geval is Network Hardware Online aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het product bestemd is.

17.9.           Network Hardware Online is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

17.10.           Network Hardware Online is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

17.11.           Indien Network Hardware Online aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Network Hardware Online beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Network Hardware Online gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Network Hardware Online beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.12.           De klant vrijwaart Network Hardware Online voor vorderingen die derden tegen Network Hardware Online instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Network Hardware Online niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Network Hardware Online op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Network Hardware Online mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

17.13.           Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Network Hardware Online vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Network Hardware Online kan aanwenden.

17.14.           Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Network Hardware Online handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Network Hardware Online daardoor lijdt of heeft geleden.

 

Artikel 18.            Overmacht

18.1.           Network Hardware Online is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Network Hardware Online door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Network Hardware Online of haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Network Hardware Online, haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.

18.2.           Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Network Hardware Online.

18.3.           Indien er sprake is van overmacht, dan zal Network Hardware Online niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Network Hardware Online als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

 

Artikel 19.            Intellectuele eigendomsrechten

19.1.           De klant dient de intellectuele eigendomsrechten op de geleverde producten en software te allen tijde te respecteren.

19.2.           De intellectuele eigendomsrechten op de software berusten bij de betreffende softwareleverancier en niet bij Network Hardware Online. Aan de klant wordt door de softwareleverancier een gebruiksrecht/licentie verleend overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden/licentievoorwaarden van de software. De intellectuele eigendomsrechten op de software worden nimmer aan de klant overgedragen.

 

Artikel 20.            Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1.           Op elke overeenkomst tussen Network Hardware Online en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

20.2.           Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Network Hardware Online worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Network Hardware Online gevestigd is.